PHP 7.1.1 和 7.0.15 正式发布

2017年01月19日 14:52 次阅读 稿源:开源中国社区 条评论

七年以来,PHP一直是第四大最流行的编程语言,驱动全球超过2亿多个网站,全球超过81.7%的公共网站在服务器端采用PHP。PHP 7最大特色是极大地改进了性能,在一些WordPress基准测试当中,性能可以达到PHP 5.6的3倍。PHP 7包含了一些重大安全改进,如除去PHP安全模式,添加魔术引号,有一些新的保留关键字等等。今天,PHP 7.1.1 和 7.0.15 已正式发布。

访问:

阿里云推出高校特惠专场:0元体验入门云计算 快速部署创业项目

PHP 7.1 (7.1.1)

下载源代码[26.15MB]

VC14 x86 Non Thread Safe (2017-Jan-18 21:06:18)

Zip[21.25MB]

sha1: 0617423638b708c0bc2187b82d5d02757a5bbc80

Debug Pack[20.65MB]

sha1: a26857db59b3fea82a1b693d0ea2162eb309cbfb

VC14 x86 Thread Safe (2017-Jan-18 21:06:49)

Zip[21.29MB]

sha1: 5f80a93f4fcdc3caa2faae182e39a0b69be3397f

Debug Pack[20.68MB]

sha1: 7ae69a1608a732282f2bd833983327d49449f3d2

VC14 x64 Non Thread Safe (2017-Jan-18 21:06:20)

Zip[23.21MB]

sha1: aede63d1123d3a586fad1b669a0e52cc8bba5e4b

Debug Pack[20.76MB]

sha1: 4c7f5191b88edfeb98b67ea413deca8c14be2b68

VC14 x64 Thread Safe (2017-Jan-18 21:06:35)

Zip[23.28MB]

sha1: 84aefb5b1f4148a1895e8ae88726279a57850629

Debug Pack[20.74MB]

sha1: b0111a94fb646bcef1f149bbfa3e8e735895d7f6

PHP 7.0 (7.0.15)

下载源代码[25.5MB]

VC14 x86 Non Thread Safe (2017-Jan-18 00:32:27)

Zip[21.11MB]

sha1: 59f936916e365f70fbeb9c106db1355cee9c0e14

Debug Pack[20.12MB]

sha1: 3ae9b4a2ac20be8f58db638e61ca9f1ece07ef75

VC14 x86 Thread Safe (2017-Jan-18 00:32:27)

Zip[21.17MB]

sha1: 120b7f2bbd153c7bafccf3381f63f8190bdea992

Debug Pack[20.22MB]

sha1: 28a7d49556b92bef809e58dcb076c6b2270051de

VC14 x64 Non Thread Safe (2017-Jan-18 00:32:26)

Zip[23.05MB]

sha1: 320d247d5087f5129082a47215578b9b047ae959

Debug Pack[20.22MB]

sha1: 162e1b0669ea3989b89986169456963cfdf7097e

VC14 x64 Thread Safe (2017-Jan-18 00:32:28)

Zip[23.14MB]

sha1: d49f5fb61edba9a7d53d469f11d7ec13f1207d86

Debug Pack[20.26MB]

sha1: 36d12a89b90accedfcbf24ca3b528ba7c2d64a6c

访问:

Verisign - .com域名的守护者 为品牌代言

对文章打分

PHP 7.1.1 和 7.0.15 正式发布

2 (40%)
已有 条意见

  最新资讯

  加载中...

  今日最热

  加载中...

  热门评论

   Top 10

   招聘


   Advertisment ad adsense googles cpro.baidu.com
   created by ceallan